Küreselleşme etkilerinin insanliği tamamen etkilediği, küresel üretim ve finans şirketlerinin bütün insanlığı teslim almak üzere olduğu, milli üretim ve politikaları zorladığı, etkisizleştirdiği veya rekabet gücünü çok zorladığı, emperyalist emellerle orduların eğitilip donatıldığı bir yüzyılın ilk çeyreğinde yaşıyoruz.

Dünya toplam nüfusunu 7,5 milyar ve  GSMH!nı da 75 trilyon dolar kabul edersek; nüfusumuzda milli gelirimizde dünyanın yaklaşık %1’i kadardır.

Yani ekonomik rekabet açısından insanliğin tam orta yerindeyiz. REKABET ve EMPERYALİST acımasızlığın hızının çok arttığı günümüzde, bu nüfus artışı ve teknolojik gelişme hızıyla kalkınmışlık sıkalasındaki yerimizi değiştirmemiz zordur. bu nedenle farklılıklar üzerinde yoğunlaşılması elzemdir.

Milli kültür ve kimliğimizin, ekonomimizin, hatta topraklarımızın korunabilmesi bu acımasız rekabet ortamına dayanabilecek inovasyon ve teknolojiye geçişimizle mümkün olabilecektir. bunun mümkün olabilmesi de eğitimde tamamen sistem değişikliğini gerektirmektedir. bize göre; mevcut eğitim kadro ve imkanımızla bunun topyekün şekilde başarılabilmesi imkanı yoktur. bu nedenle üstün zekalı ve özel kabiliyetli gençlerimizin elitist bir anlayışla, özel programlarla, seçilmiş öğretmenler eliyle, ayrı sınıf ve okullarda eğitim ve öğretim hayatlarını sonuna kadar tamamlamaları ve ve kalkınmayı hızlandıracak özel projelerde avantajlı şekilde istihdam edilmeleri sağlanmalıdır.

Ancak başta eğitim olmak üzere, bütün sektörlerde aradadaki mesafeleri atlayarak gelişme hızını yakalamız şarttır.

Bu ekonomik hızın yakalanabilmesi, aksamadan işleyen kurumsal bir işleyişin tesisi,  tam manasıyla barışık sürdürülebilir bir toplumsal yapının oluşturulması  DERNEĞİMİZ’in , MİSYONUNU OLUŞTURMAKTADIR bunlar;

  1. Milli bağları ve müşterekleri üzerinde tamm olarak TOPLUMSAL MUTABAKAT sağlanmış, hiçbir kesimi dışlamayan, TOPLUMUMUZUN TAMAMINI kucaklayan , bütün toplumsal kesimlerin benimsediği, bölgeler, kurumlar, kesimler arası barışı sağlayabilecek; adaletin tam olarak tesisi edildiği, her türlü yarışmada etnik, dini, siyasi, ideolojik kayırmacılığın olmadığı, liyakatin esas alındığı, güçler arası DENGE DENETİM’e tam olarak işlerlik kazandırıldığı, YARGIÇ TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI’nın tam olarak işletildiği, yasama ve yürütmenin birbirini etkileyemediği, ancak, erkler arası tahakküm yerine   eşgüdüm ve uyumun sağlandığı,  evrensel İNSAN HAKLARI’nın vazgeçilmezliğine inanmış bir siyasi sistem ve devlet düzeninin kurumsallşaştırılması,
  2. Dünya milletler topluluğunun saygın bir üyesi olabilmemizin temel şartlarından birisi olan, cok daha hızlı bir büyümenin yakalanabilesi için; başta eğitim olmak üzere üretimde, inovasyona dayalı teknolojik gelişimini tamamlamış, birim maliyetlerini azaltmış, verimliliğini yükseltmiş, 4. sanayi devrimini hızla yakalamış, tarımda ve hayvancılıkta toprak ve sularını verimli kullanmayı başarmış, her sektörde birim fiyatı yüksek ürün ürtetebilen,
  3. Bilimsel araştırmalarda söz sahibi olan

Gibi hedeflerin yakalanabilmesini teminen arge faaliyetleri, paneller, konferanslar, sempozyumlar düzenlemek, danışmanlıklar yapmaktır.

MİSYONUMUZUN gerçekleştirilmesi için hiçbir şekilde, siyasi bir faaliyet ve tarafgirlik içinde olmayacağız.